sunnuntai 10. lokakuuta 2021

Keskustelutilaisuudessa käsiteltiin kallion louhintaa Joutenmäessä


Joutenmäessä varastoidaan tällä hetkellä maa-aineksia, kuten mursketta.

Joutenmäen kallioalueella (os. Harjurannantie 464) pidettiin perjantaina 8. lokakuuta Keski-Savon ympäristötoimen järjestämä keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemusta. Keskustelutilaisuudessa olivat paikalla Maanrakennus Viljakainen Oy:n yrittäjä Pekka Viljakainen sekä Keski-Savon ympäristötoimelta ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen ja ympäristösihteeri Marika Limatius. Alueen asukkaita paikalle oli saapunut viitisentoista.


Marika Limatius ja Pekka Viljakainen

Yritys on jättänyt maa-aineslupahakemuksen kallion ottamiseen 99 000 m3ktr kokonaismäärälle ja ympäristölupahakemuksen kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle sekä hakenut ympäristölupaa puretun asfaltin, pilaantumattomien leikkausmaiden sekä betoni‐ ja tiilijätteen murskaukseen ja hyödyntämiseen 10 vuodeksi. Lisäksi yritys on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Keskustelutilaisuuden aluksi Keski-Savon ympäristötoimen edustajat ja Viljakainen kertoivat hakemusprosessin vaiheista. Keski-Savon ympäristötoimi on lähettänyt kuulemiseen liittyvät kirjeet Joutenmäen kallioalueen läheisyydessä asuville. Kuulutus asiasta julkaistiin 6. elokuuta ja kuulutus sekä hakemus pidettiin nähtävillä 13. syyskuuta saakka Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla.


Keskustelutilaisuuden osallistujat tutkivat alueen karttaa.


Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) ovat voineet tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on ollut oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Harjurannan Kyläyhdistys ry on jättänyt kirjallisen muistutuksen. Viljakainen kertoi, että keskustelutilaisuus haluttiin toteuttaa, sillä hän oli saanut useita yhteydenottoja hakemukseen liittyen.

Kyläläiset nostivat keskustelutilaisuudessa esiin kallioaineksen otosta syntyvän meluhaitan, mahdolliset haitat lähialueen luonnolle ja kiinteistöille sekä suunnitelmat aloittaa muun muassa betoni- ja tiilijätteen välivarastointi alueella, jota Joutenmäellä ei aiemmin ole ollut. Keskustelua herätti myös se, että luvat myönnetään yritykselle. Kyläläiset pohtivat, millä tavalla seuraava yrittäjä jatkaa toimintaa Pekka Viljakaisen jälkeen.

Viljakainen kertoi kuulijoille yrityksen toiminnasta Harjurannalla ja Joroisissa. Maanrakennus Viljakainen Oy toteuttaa Joutenmäessä kallioaineksen ottoa sekä varastoi alueella otettuja maa-aineksia, kuten mursketta. Murskattua maa-aineista käytetään lähialueella tapahtuvaan rakentamiseen ja tiestön kunnostamiseen. Kalliota louhitaan räjäyttämällä ja viime keväänä sen toteutti kerimäkeläinen yrittäjä. Murskattavaksi on mahdollista laittaa jopa 90 cm kokoisia kallionkappaleita, mutta käytännössä ne tehdään 60 cm kokoisiksi. Viljakainen arvioi, että on todennäköistä, että jatkossakin murskaaminen tapahtuu kerran vuodessa kahden viikon aikana. Viime keväänä vapun tienoilla Joutenmäessä murskattiin kallioainesta noin 16 tonnia ja Viljakaisen suunnitelmissa on kasvattaa määrää 30 tonniin vuodessa.

Viljakaisen mukaan yrityksen tavoitteena on ollut laajentaa Joutenmäessä toimintaa siten, että siellä voisi väliaikaisvarastoida purettua asfalttia, betoni‐ ja tiilijätettä. Yrityksen viedessä sorakuormaa esimerkiksi asiakkaan rantasaunalle, ajatuksena on ollut tuoda pieniä määriä puhdasta purettua asfalttia, betonia tai puretun katon tiilimursketta paluukuormassa Joutenmäkeen. Viljakainen arvioi määrien olevan käytännössä vähäisiä. Hän vakuutti, että rakennusjätettä alueelle ei ole ollut tarkoitus varastoida. Kyläläiset pohtivat, miksi kyseessä olevia murskeita ei voi viedä suoraan Riikinnevalle tai muulle vastaavalle vastaanottoalueelle. Viljakanen toi esiin, että logistisia haasteita syntyy muun muassa siitä, että Asfalttiasema ei ole avoinna virka-ajan ulkopuolella.

Tilaisuudessa käydyn keskustelun myötä Viljakainen kertoi, että hän voi jättää puretun asfaltin, tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen alueella pois ympäristölupahakemuksesta. Hän kertoi suhtautuvansa avoimin mielin myös kallion louhinnan ajankohdan siirtämiseen asukkaiden toiveiden mukaisesti. Kysymyksiin yritystoiminnan jatkuvuudesta hänen jälkeen, Pekka Viljakainen vastasi, että hänen poikansa Antti Viljakainen jatkaa toimintaa.

Keskustelutilaisuus keräsi paikalle lähialueen asukkaita. Taustalla näkyy louhittava kallio.


Hakemuksessa on tuotu esiin uuden meluvallin rakentaminen alueelle. Viljakainen selvitti, että sen rakentaminen on suunniteltu Harjurannantien varrelle Härmäniemen suuntaan. Hänen tavoitteenaan on maisemoida meluvalli puhtaita maa-aineksia käyttämällä. Kysymyksiä yleisössä herätti kallion laella oleva aita, alueella liikkuvia ihmisiä ja eläimiä ajatellen. Viljakainen kertoi, että hän on suunnitellut, että louhinnan päätyttyä maa-aines poistetaan kallion päältä tietyltä leveydeltä, jotta kallio jää paljaaksi. Kallion reunan ja metsän välille tulisi valli, joka estäisi reunalle liikkumisen.Tällä hetkellä reuna on merkitty lippusiimalla. 

Raskaan liikenteen määrä on kasvanut Harjurannantiellä, jonka kunto huolestuttaa alueen asukkaita. Viljakaisen mukaan Joutenmäestä suuntautuva liikenne ei tule lähiaikoina muuttumaan. Keskustelutilaisuudessa herätti keskustelua useiden raskaiden ajoneuvojen, kuten tukkirekkojen, liikkuminen alueella. Tilaisuudessa tuotiin esiin, että täysiperävaunullinen rekkakuorma painaa noin 60 tonnia ja uusimmat tukkirekat voivat olla painoltaan jo 75 tonnia.

Keski-Savon ympäristötoimen edustajat kertoivat, että tämän kaltaisia yrityksiä valvotaan säännöllisesti ja paikan päällä käydään vähintään kerran vuodessa. Yrityksellä on lisäksi ympäristötoimelle raportointivelvollisuus. Tilaisuuden aikana paikalla olijoille luettiin ääneen hakemukseen jätetyt lausunnot ja niissä esiintyneet huomautukset. Kainulainen ja Limatius kertoivat, että Maanrakennus Viljakainen Oy:llä on vastinepyynnön aikana mahdollisuus täydentää hakemusta sekä antaa vastine saapuneista muistutuksista ja lausunnoista. Keski-Savon ympäristötoimi (luvan valmistelija) harkitsee onko tarpeen uusia hakemuksen kuuleminen jos hakemus oleellisesti muuttuu. Jos kuulemista ei ole tarpeen uusia, valmistellaan lupa sen jälkeen Keski-Savon ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.


Lupakäsittelyn vaiheet. Lähde: Ympäristöhallinto

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen 

Tekstiä päivitetty ja korjattu 11.10.2021:
Keski-Savon ympäristötoimi on lähettänyt kuulemiskirjeet (ei Maanrakennus Viljakainen Oy
)
Soran sijasta kallioalueella puhutaan murskeesta
Yksityishenkilöiltä saapuneita huomautuksia (eli muistutuksia) ei tilaisuudessa luettu, tarkennettu tekstiin lausunnot ja niissä esiintyneet huomautukset.
Kainulainen ja Limatius kertoivat, että Maanrakennus Viljakainen Oy täydentää hakemusta ja toimittaa sen päivitettynä Keski-Savon ympäristötoimelle. Jos hakemusprosessi etenee suunnitellusti, ei uusia kuulemisia hakuprosessin aikana enää järjestetä ja asiasta voidaan tehdä lainvoimainen päätös. - korjattu Maanrakennus Viljakainen Oy:llä on vastinepyynnön aikana mahdollisuus täydentää hakemusta sekä antaa vastine saapuneista muistutuksista ja lausunnoista. Keski-Savon ympäristötoimi (luvan valmistelija) harkitsee onko tarpeen uusia hakemuksen kuuleminen jos hakemus oleellisesti muuttuu. Jos kuulemista ei ole tarpeen uusia, valmistellaan lupa sen jälkeen Keski-Savon ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

keskiviikko 6. lokakuuta 2021

Keskustelutilaisuus Joutenmäen kallioalueella 8.10.2021

Maanrakennus Viljakainen Oy on toimittanut Keski-Savon ympäristötoimelle Joutenmäen kallioalueen yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemuksen. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 6.8. – 13.9.2021 ja kuulemisesta on tiedotettu naapureita ja lähiasukkaita 6.8.2021 päivätyillä kirjeillä.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja Liikenne vastuualueilta ja Varkauden kaupungin terveydensuojelusta, rakennusvalvonnasta sekä kaavoitukselta. 

Saapuneiden muistutusten ja hakijan toiveesta Joutenmäen kallioalueelle järjestetään keskustelutilaisuus. Hakemusasiakirjat ovat edelleen nähtävillä Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat 

Keskustelutilaisuus järjestetään pe 8.10.2021 klo 12.00 Joutenmäen kallioalueella os. Harjurannantie 464, 78710 Varkaus. 

Kyläläiset Härmäniemen suunnalta ovat olleet Kyläyhdistykseen yhteydessä asian tiimoilta, ja Kyläyhdistys on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle muistutuksen. Selvitimme mahdollisuutta vaihtoehtoiseen tilaisuuteen ilta-aikaan, mutta valitettavasti sellaista ei järjestynyt. Toivottavasti mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut pääsee osallistumaan!