Kyläyhdistys


Harjurannalle perustettiin kylätoimikunta 17.2.1980. Kylätoimikunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli silloinen Harjurannan ala-asteen johtajaopettaja Reino Kirjonen. Kylän ensimmäinen kyläsuunnitelma laadittiin jo vuosi kylätoimikunnan perustamisen jälkeen. Kylätoimikunta toimi vireästi ja järjesti muun muassa rantakalailtoja ja puuro- ja äitienpäiväjuhlia. Toiminta laantui muutamaksi vuodeksi, mutta nousi uuteen kukoistukseensa vuonna 1989, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Raija Ropponen. Neljä vuotta myöhemmin puheenjohtajan nuijan vastaanotti Esko Ropponen, jonka aikana tapahtuikin sitten paljon!

****
Harjurannan Kyläyhdistys ry perustettiin 12.5.1997 jatkamaan Harjurannan kylätoimikunnan työtä, ja yhdistysrekisteriin se on rekisteröity 28.4.1998.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Kyläyhdistyksen hallitus valitaan vuosikokouksessa, joka järjestetään tammi-maaliskuussa. Hallituksen jäsenen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Vuoden 2021 hallitus:
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Jussi Mikkonen
Muut jäsenet: Ida Markkanen (sihteeri), Tiina Immonen (varapuheenjohtaja ja tiedottaja), Mika Immonen (venepaikkavastaava), Jaana Luostarinen, Marketta Pöllänen, Heimo Pöllänen ja Ari Puustinen

Kyläyhdistykseen ja varsinkin hallitukseen kaivataan koko ajan uusia jäseniä! Jos haluat päästä vaikuttamaan tai muuten tavata asuinalueesi ihmisiä tule mukaan toimintaan.Harjurannan Kyläyhdistys ry säännöt
rekisteröity 30.4.2021 Patentti- ja rekisterihallituksessa

1§ Yhdistyksen nimi on Harjurannan Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Varkaus. Toiminta-alueena on Harjurannan kylä.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kylää ja edistää kyläläisten hyvinvointia sekä yhteistoimintaa ja yleistä viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä kylän yhteisiä tilaisuuksia.

3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, harjoittaa pienimuotoista kahviotoimintaa ja mietojen alkoholijuomien myyntiä järjestämissään tilaisuuksissa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa toimintaa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Harjurannan asukas kesäasukkaat mukaan lukien, sekä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

5§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sekä viidestä seitsemään muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen kokoustavat sovitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen toimikaudelle.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 

7§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, vuosikertomus sekä muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarvittaessa tai kahden jäsenen niin vaatiessa, kuitenkin vähintään joka toinen kuukausi.

9§ Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Kutsu varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen päättämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset työryhmät alkavaa toimikautta varten sekä jäsenet niihin

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

2 kommenttia:

  1. Kyläyhdistyksen avainhenkilöiden yhteystiedot olisi hyvä löytyä näiltä sivuilta. Varsinkin jos kyläyhdistykseen toivotaan uusia jäseniä, helppo yhteydenotto olisi paikallaan.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos palautteesta Eliisa! Yhdistyksen yhteystiedot, ml. puheenjohtajan puhelinnumero sekä yhdistyksen sähköpostiosoite, löytyvät nyt sivun alalaidasta. Vuokraus- ja venepaikka-asioihin liittyen yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät ko. sivuilta. Uusia jäseniä otamme mieluusti yhdistyksen toimintaan mukaan, ohjeet ja jäsenlomake löytyy Jäseneksi-sivulta!

      Poista